Användarvillkor

Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap.

 
Vi gör det möjligt tillsammans

SVVAR är inte uttömmande utan består av de registreringar som upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter frivilligt registrerar. Att kontinuerligt registrera oseriösa företag då de förekommer och att informationen är korrekt är avgörande för alla användare och för att SVVAR ska fungera som ett hjälpmedel.

 
Vad består SVVAR av?

SVVAR är en lista med företag som bedömts olämpliga att  delta i offentliga upphandlingar. I listan återfinns skäl och motivering. Det är inte SVVAR som rekommenderar uteslutning utan SVVAR samlar alla användares (upphandlande myndigheter/enheter) rekommendationer. Listan stödjer sig på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap. ”Uteslutning av leverantörer” och är uppdelad i tre kategorier (motsvarande §1-3); Brott, Skattefusk och Övriga missförhållanden. Listan består endast av företag där händelsen som orsakat uteslutningsgrunden inte är äldre än 3 år och (om kopplat till avtal) där avtalet är upphandlat enligt ”nya” LOU (2019:1145) eller domar som meddelats för som längst 5 år sedan.

SVVAR består av registreringar som har sitt ursprung från offentliga upphandlingar[1]. Det innebär att endast upphandlande myndigheter och enheter har rätt att registrera nya företag i SVVAR.

 
Ditt ansvar för registrerade uppgifter.

För att upprätthålla kvaliteten och rätts­säkerheten är det viktigt att alla inlämnade uppgifter är korrekta. Genom att ansöka och bli användare intygar du att du har rätt att företräda den upphandlande myndigheten/­enheten som du anger i ansökan samt att de uppgifter du lämnar och kommande registreringar på heder och samvete är riktiga. Den upphandlande myndighet/enhet som du företräder kan komma att behöva försvara uppgifterna rättsligt.

Registreringar granskas innan en registrering blir tillgänglig i SVVAR för andra medlemmar och kan komma att verifieras, därför är det också en viss tidsförskjutning mellan tiden för registrering och då registreringen kan ses av andra användare.

Genom att godkänna dessa villkor accepterar du även att ditt namn, e-postadress och telefonnummer sparas i syfte att underlätta verifiering  av andra upphandlande myndigheter då de vill åberopa kap 3 för uteslutning från upphandling. Du godkänner också att din organisations logotyp får visas på SVVAR:s hemsida (i syfte för andra organisationer ska förstå vilka som bidrar till registreringar).

Genom att godkänna dessa villkor är du personligen ansvarig för sanningshalten i dem.

 
Ditt ansvar vid användning av SVVAR

I samband med upphandling måste (”ska”) upphandlande myndigheter/enheter utesluta leverantörer i vissa fall och ”får” göra det i andra fall (se regelverk i LOU, 13 kap). I vissa fall räcker det med att ha kännedom om missförhållanden och i andra fall måste en fällande dom om brott vunnit laga kraft och i andra fall måste den upphandlande myndigheten/enheten kunna visa att uppgifterna stämmer. SVVAR hjälper dig att göra rätt och samlar denna information för att förenkla och dela den informationen mellan upphandlare men det är ditt eget ansvar att verifiera uppgifterna med t.ex. uppgiftslämnaren när du ska använda dem för att t.ex. utesluta en leverantör från en upphandling. Det är också ditt eget ansvar att bereda leverantörer möjlighet att yttra sig (enligt LOU 13 kap §4) innan beslut om uteslutning sker.

Beslut om uteslutning fattas enskilt av varje upphandlande myndighet/enhet. SVVAR ska ses som en informationskanal till att få kännedom om uppgifter som är grund för uteslutning. SVVAR ska också underlätta dokumentation av lagakraftvunna domar som styrker uppgifter eller på annat sätt kunna visa att skäl för uteslutning finns.

 
Hantering av personuppgifter

Endast dina egna kontaktuppgifter sparas (namn, e-post och telefonnummer) för att kunna verifiera dina lämnade uppgifter. Vi skyddar dina personuppgifter och inga uppgifter lämnas ut till utomstående. Inga personuppgifter lagras avseende företag eller dess företrädare. Vid försök eller misstag att registrera personuppgifter kommer dessa att gallras innan publicering på listan. Företag som är registrerade som Enskild näringsverksmhet (sk ”enskild firma”) registreras inte i SVVAR pga att det inte går att skydda personuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

 
Kostnad

För tillfället är SVVAR gratis för offentliga upphandlande myndigheter och enheter men en avgift kan komma att införas i framtiden, du får då givetvis välja att avregistrera dig som användare om du inte önskar betala.


[1] Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”), lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (”LUK”) eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (”LUFS”).